+421905659835 info@experiencegroup.sk

Strážna služba

Strážnou službou sa rozumie priamy výkon činnosti uvedených v paragrafe 3 písmeno a) až f) a to prítomnosť osoby na stráženom stanovisku, v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo pri chránenej osobe alebo pri chránenom majetku, pričom formy strážnej služby sú:

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • ochrana osoby
 • ochrana majetku a osoby pri preprave
 • ochrana prepravy majetku a osoby
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta ďalej len prevádzkovanie *zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému

Detektívna služba

Detektívna služba je pátracia činnosť uvedená v paragrafe 4) zákona o súkromnej bezpečnosti ako aj priame riadenie a kontrola týchto činnosti uvedených v paragrafe 8 písmeno c), pričom Detektívna služba je najmä :

 • hľadanie osoby
 • hľadanie majetku
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
 • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
 • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
 • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
 • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodne tajomstvo

 

Odborná príprava a poradenstvo

Formy odbornej prípravy a poradenstva

 • príprava na výkon strážnej služby
 • príprava na výkon detektívnej služby
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby

Odborná príprava je vykonávaná formou kurzov odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti typu “ S “ alebop typu “ P „. Po absolvovaní kurzu a predpísaného počtu vyučovacích hodín vydá akreditovaná osoba účastníkovi kurzu osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy na základe, ktorého môže následne absolvovať skúšky odbornej spôsobilosti na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu “ S “ alebo typu “ P „.