+421905659835 info@experiencegroup.sk

Bezpečnostné poradenstvo a analýza rizík pre firmy a podnikateľov.

Spoločnosť Experience Group s.r.o.  poskytuje službu bezpečnostné poradenstvo a analýza rizík pre firmy a podnikateľov, ktorej predmetom je eliminovať alebo podstatne znížiť riziko spojené s uzatváraním obchodných zmlúv, kedy môže byť firma alebo podnikateľ uvedený do omylu obchodným partnerom a to najmä predstieraním jeho platobnej solventnosti resp. schopnosti pokryť záväzky vychádzajúce zo zmluvného vzťahu  oboch podnikateľských subjektov.

Na základe zberu relevantných informácií môžme pomôcť pri riešení obchodných, majetkových alebo iných problémov klienta tým, že klientovi poskytneme možnosť využiť pri jednaniach širokú škálu informácií o osobnom stave, konaní, či majetkových pomeroch obchodného partnera bez ohľadu na to, či sa jedná o fyzickú alebo právnickú osobu. Na základe objednávky klienta získame informácie o tom, či sú údaje poskytnuté druhou stranou pravdivé, či je záujem o obchod z jej strany skutočný, či nesmeruje k iným snahám, či je obchod vzhľadom na pomery druhej strany uskutočniteľný a reálny. Zabezpečíme pátranie po obchodných partneroch (zákazníkoch klienta) v prípade, že bol zmluvný vzťah s takýmto partnerom uzavretý na základe ním poskytnutých nepravdivých údajov, prípadne falošných dokumentov, ako aj pátranie po majetku spoločnosti poskytnutom jej zmluvnému partnerovi v prípade, že tento nedodržiava zmluvné podmienky. Našou činnosťou sa môžeme podielať na informačnom zabezpečení prípravy a realizácie opatrení zameraných na úspešný, korektný a hladký priebeh obchodných transakcií podnikateľských subjektov.

Prehliadka a monitoring určených priestorov.

Prehliadka a monitoring určených priestorov je služba zameraná na  získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo. Prehliadkou určených priestorov sa v tomto prípade rozumie prehliadka priestorov, kde sa vykonáva podnikateľská činnosť a to najmä kancelárske, rokovacie, obchodné a iné priestory, za účelom vyhľadania odposluchov, teda odpočúvacích zariadení ( tzv. ploštice a podobné zariadenia ) prostredníctvom ktorých, by mohli uniknúť informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva ( tzv. priemyselná špionáž ).

Vyhľadávanie odposluchov je proces hľadania ploštíc, resp. odpočúvacích zariadení, ktoré pracujú na rádiovej frekvencii, alebo v pásmach GSM, LTE, WIFI a bluetooth. 

Jediná spoľahlivá ochrana proti odpočúvaniu, je jeho detekcia, eliminácia a nastavenie takých procesov a opatrení, ktoré opätovnému odpočúvaniu predídu, alebo dokonca zamedziaElektronické odposluchy sú relatívne bežným a lacným prostriedkom, ktorý sa využíva k nelegálnemu zberu informácií v komerčnom aj privátnom prostredí. Vhodná kombinácia sofistikovaného odpočúvania a sledovania môže Vašim konkurentom pomôcť nelegálne získať dôverné informácie, vďaka ktorým získajú významnú výhodu na trhu. Počet odpočúvacích zariadení, rovnako ako aj firiem, ktoré odposluchy inštalujú, v minulých rokoch prudko vzrástol.

Našou úlohou je v určenom priestore za pomoci technických prostriedkov určených k vyhľadvaniu a detekcii odpočúvacích zariadení,  takéto zariadenia vyhľadať a tým zamedziť možnému úniku informácii.